top of page

Certifikované ubytovanie na vidieku

Patríme do skupiny poskytovateľov ubytovania a služieb spojených s cestovným ruchom v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktoré  spĺňajú prísne kritéria a získavajú certifikáciu certifikovaného ubytovania na vidieku.  

Všeobcné informácie

Systém certifikácie ubytovacích zariadení na vidieku v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja bol úspešne etablovaný v roku 2013. Zavedenie systému do praxe však bolo len prirodzeným pokračovaním dlhodobého úsilia Nitrianskeho samosprávneho kraja motivovať podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu ku skvalitňovaniu ich služieb a pomôcť im presadiť sa na trhu.

 

Pri zostavovaní základných pravidiel systému certifikácie autori zároveň vychádzali zo skúseností krajín, ktoré podobné systémy hodnotenia kvality majú zavedené už viac rokov (Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko). Etablovanie certifikačného systému NSK znamenalo zabezpečiť jeho funkčnosť organizačne a finančne.

 

 Nositelia, organizátori procesu certifikácie ako aj certifikované ubytovacie zariadenia  sa aktívne podieľajú na propagácii systému certifikácie v praxi. Nitriansky samosprávny kraj prevádzkuje webovú stránku http://ubytovanienavidieku.sk/, vydáva katalóg certifikovaných ubytovacích zariadení a metodickú príručku pre certifikované zariadenia, propaguje certifikované ubytovacie zariadenia na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, podieľa sa na informačných podujatiach pre záujemcov o certifikáciu a vzdelávacích aktivitách pre audítorov kvality.

Levandulová pole

Telefón

+421 35 647 81 15

Email 

Follow

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page