top of page
Search
  • autor

2. ROČNÍK BENEFIČNÉHO KONCERTU VENOVANÉMU O.Z. ČISTÁ DUŠA


Tak ako aj v minulom roku, aj v tomto sme mali tú česť privítať v našej reštauračnej časti Kalvín Restaurant & Pension významných ľudí a podporiť o.z. Čistá duša.

Dňa 22.marca 2018 sme zorganizovali v poradí druhý ročník benefičného koncertu, ktorého názov ,,Som aký som,, nesie pomenovanie nadpisu básne, ktorú zložila pani PhDr. Mária Trenčanová, riaditeľka domova sociálnych služieb v Trenčíne.

,,Dôvod uskutočnenia 2. ročníka tejto charitatívnej akcie bolo zložiť poklonu dvom ženám s veľkým srdcom, pani PhDr. Márii Trenčanovej a pani PhDr. Eve Mišovcovej za ich prácu a obetavosť pri výkone starostlivosti o zdravotne znevýhodnených mladých ľudí. Veľký obdiv patrí vlastne celému kolektívu o.z. Čistá duša za ich prácu, trpezlivosť a lásku, ktorú poskytujú týmto ľuďom ale aj ich rodinám,, hovorí riaditeľ divízie Kalvín Restaurant & Pension, Ing. Matej Kožík.

,,Sme nesmierne radi, že na túto humánnu akciu prijali pozvanie významní hostia zo Slovenskej ako aj Českej republiky. Je to pre nás znakom toho, že rovnako aj my, pociťujú úctu k činnostiam občianskeho združenia Čistá duša,, dodáva pán Ing. Ladislav Dobrodenka, CSc..

Celý večer sa niesol v dobrej nálade, ku ktorej dopomohla vynikajúca speváčka Janka Gavačová spolu s doprovodom gitary a chýbať nesmel ani fenomenálny klavírny mág Jozef Hollý so svojou skupinou a sláčikovým doprovodom. Cieľom celej akcie bola zbierka, ktorá sa venovala občianskemu združeniu. Vyzbierané peniaze sa využijú na rekonštrukciu domova, ako aj na zvýšenie poskytovaných služieb vďaka zabezpečeniu nových zariadení a pomôcok.

,,Občianske združenie Čistý duša je prostredím, v ktorom si nájdu svoje miesto nie len handicapovaní ľudia, ale aj ich rodičia či súrodenci.